نرم افزارهای تولید فایل ساتنا و پایای گروهی

دستــور پرداخت‌های گروهی عمدتا برای پرداخت‌های تجاری مشتریان شرکتی و سازمانی برای مواردی نظیــر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت‌های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد.