سامانه نما چک

مشتریان حقوقی بانک اقتصادنوین با استفاده از خدمات سامانه «نما چک» می‌توانند، امکان ثبت و تایید چک را به نمایندگان خود اعطا کنند تا فرایند ثبت و تایید چک‌های صادره و دریافتی آن‌ها بدون نیاز به تایید تمام امضاداران در سامانه صیاد انجام شود.