کارپوشه

خدمت “کارپوشه” اینترنت بانک کارتابلی، یکی از خدمات بانکداری مدرن بانک اقتصادنوین برای “مشتریان حقوقی” و “مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک” بوده که به منظور تسهیل عملیات پرداخت از سپرده‌های موردنظر این گروه از مشتریان، طراحی شده و در کلیه درگاه های اینترنتی بانک مانند اینترنت بانک و همراه بانک در دسترس می باشد.